Hội nghị triển khai Quyết định số 1968/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chiều ngày 14/12 tạ Hà Nội, Bộ Công Thương(Cục Xúc tiến thương mại) tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 1968/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án 1968) và định hướng, tham gia xây dựng và vận hành Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đề án 1968 được xây dựng với mục tiêu tổng quát nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan xúc tiến thương mại thuộc Chính phủ, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên cơ sở hình thành, phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển ngoại thương và thương mại trong nước, góp phần tái cơ cấu ngành Công Thương.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phát biểu khai mạc và giới thiệu về nội dung Đề án

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục XTTM (Bộ Công Thương) cho biết: “Là đơn vị được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ xây dựng và triển khai Đề án 1968, Cục XTTM đang từng bước phối hợp với các đối tác và các nhà tư vấn xây dựng hướng dẫn cho các tổ chức, đơn vị triển khai Đề án hiệu quả.

Để triển khai hiệu quả Hệ sinh thái XTTM số, Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại) đề xuất: Thứ nhất, các Bộ, ngành và địa phương cùng tập trung xây dựng kế hoạch triển khai Đề án theo từng năm và theo giai đoạn của Đề án. Thứ hai, các hoạt động trong khuôn khổ Đề án cần triển khai đồng bộ trên cả nước để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi phí đầu tư. Thứ ba, các địa phương có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp SX-KD-XK tham gia; khuyến thích, hỗ trợ cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan trên địa bàn tham gia Hệ sinh thái XTTM số. Thứ tư, doanh nghiệp chủ động lên kế hoạch, chuẩn bị nguồn nhân lực để tham gia Hệ sinh thái XTTM số hiệu quả. Thứ năm, các công ty CNTT và chuyển đổi số hưởng ứng và tham gia tích cực, có trách nhiệm, đóng góp cùng xây dựng Hệ sinh thái XTTM số từng bước vận hành hiệu quả”, ông Vũ Bá Phú chia sẻ thêm.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng, hình thành Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số với 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 200.000 doanh nghiệp được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số và 50% trong số này có phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại và 10 ngành hàng xuất khẩu chủ lực được hình thành, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu của 10 thị trường xuất khẩu trọng điểm. 25% các dịch vụ kết nối thị trường được tổ chức trên nền tảng kết nối, hỗ trợ 100.000 lượt doanh nghiệp và 25% số lượng hội chợ, triển lãm được tổ chức trên môi trường số. 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 100.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và bảo đảm an toàn thông tin.

Đồng thời, 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 100.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng, khai thác, vận hành các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. 100% thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia với 90% doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương giới thiệu về Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số

Phấn đấu đến năm 2030, hoàn thiện, phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; 75% các tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp được cấp tài khoản thường xuyên hoạt động, tìm kiếm, cung cấp, chia sẻ thông tin trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; 50% các dịch vụ kết nối thị trường của doanh nghiệp được thực hiện trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, hỗ trợ 1.000.000 lượt doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại và 20 ngành hàng xuất khẩu chủ lực được hoàn thiện, mở rộng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu của 20 thị trường xuất khẩu trọng điểm; 60% số lượng hội chợ, triển lãm được tổ chức trên môi trường số; 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 1.000.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, công nghệ, nền tảng số và bảo đảm an toàn thông tin; 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 500.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng, khai thác, vận hành các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

Điểm nhấn và cũng là trọng tâm của Đề án đó là thiết kế, xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số (Decobiz-Digital Ecosystem for Businesses).

Hệ sinh thái XTTM số được thiết kế theo kiến trúc tổng thể, thống nhất, phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn công nghệ, kỹ thuật theo quy định; Đảm bảo khả năng vận hành thông suốt, nâng cấp, mở rộng, kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu.

Các thành viên của Hệ sinh thái Xúc tiến thương mại số gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (làm trung tâm); các cơ quan hoạch định chính sách, quản lý nhà nước về tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường, phát triển bền vững, thương mại, xuất-nhập khẩu, xúc tiến thương mại; các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; hiệp hội ngành hàng; các đơn vị cung cấp dịch vụ có liên quan. Các dịch vụ XTTM gồm những chức năng hỗ trợ tương tác giữa các thành viên, đặc biệt là doanh nghiệp để khai thác và phát triển các thị trường trong nước và quốc tế.

Giải pháp trọng tâm chính là xây dựng, phát triển các ứng dụng, nền tảng số một cách tổng thể, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ XTTM của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan XTTM thuộc Chính phủ, tổ chức hỗ trợ XTTM

Các kết cấu hạ tầng XTTM được thiết kế, xây dựng, vận hành gồm:

Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành XTTM bao gồm thông tin về mạng lưới các tổ chức, doanh nghiệp XTTM trong nước và quốc tế, thông tin ngành hàng, thị trường và các cơ sở dữ liệu khác phục vụ công tác XTTM.

Nền tảng kết nối giao thương trên môi trường số áp dụng công nghệ mới hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin, cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế.

Nền tảng hội chợ, triển lãm trên môi trường số nhằm cung cấp tiện ích tổ chức, quản lý hộ chợ, triển lãm nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện cho các thành phần trong nền kinh tế gồm doanh nghiệp, hiệp hội, các địa phương tổ chức hội chợ, triển lãm; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trưng bày hàng hoá, tìm hiểu thông tin thị trường, tìm hiểu thông tin đối tác trên môi trường số.

Nền tảng tư vấn – huấn luyện nghiệp vụ xúc tiến thương mại tích hợp các kho học liệu, tư vấn, hỗ trợ đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực XTTM.

Nền tảng định danh điện tử cho doanh nghiệp xúc tiến thương mại phục vụ các tổ chức khẳng định uy tín, sự tồn tại hợp pháp của mình trên thị trường. Nền tảng có tích hợp hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hỗ trợ các doanh nghiệp minh bạch thông tin và xây dựng hình ảnh sản phẩm và doanh nghiệp.

Các nền tảng và dịch chuyên ngành XTTM khác từng bước được xây dựng nhằm phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại hiệu quả như tiếp cận với nguồn tài chính, logistics, kiểm định hàng hóa, pháp lý, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn tự nguyện…

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương: Chủ trì tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án; định kỳ trước ngày 25/12 hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Đề án; đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Đề án trong trường hợp cần thiết; ban hành kế hoạch thực hiện Đề án cho từng giai đoạn và hằng năm; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án hằng năm theo hướng dẫn và kế hoạch tổng thể của Bộ Công Thương. Ban hành chính sách, cơ chế thu hút nguồn lực và công nghệ để góp phần triển khai có hiệu quả Đề án. Định kỳ hằng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án, gửi báo cáo về Bộ Công Thương trước ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Kim Thoa