Long An: Đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường

Để công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An đạt hiệu quả và mang tính bền vững theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, UBND tỉnh đề ra một số giải pháp để tập trung thực hiện.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường để nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Qua tuyên truyền cũng thông tin cụ thể các chế tài xử lý vi phạm gây ô nhiễm môi trường.

Đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường

Ảnh mình họa

Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo các địa phương triển khai, thực hiện tốt Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND, ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh quy định về thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có các quy định về phân loại rác thải sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị, hộ gia đình; quy định UBND cấp huyện phải công bố điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt, lịch trình tuyến đường thu gom, tần suất thu gom rác thải để người dân biết và thực hiện; tập trung làm tốt công tác lập sổ bộ để thu gom rác cũng như thu phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác hiệu quả, bảo đảm thu đúng, thu đủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm cho biết, tỉnh quan tâm xây dựng các cơ chế quản lý rác thải phù hợp, có sự phối hợp, vào cuộc của hệ thống chính trị, nhất là chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể. Từng địa phương phải có cơ chế phối hợp thực hiện đến các ấp, khu phố.

UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiên cứu, đề xuất HĐND tỉnh ban hành các chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực xử lý rác thải. Mặt khác, hàng năm, tỉnh bố trí đủ nguồn lực cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác tại các địa phương, đơn vị theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ quan tâm thực hiện xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác; kêu gọi, thu hút nhà đầu tư đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn tại các vị trí đã được phê duyệt quy hoạch mang tính tập trung với công nghệ xử lý hiệu quả, phù hợp nhất. Trong quá trình phát triển, tỉnh ưu tiên công nghệ hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường, phù hợp với tình hình thực tế và sự phát triển của địa phương.

Ông Nguyễn Minh Lâm cũng thông tin về sự thống nhất đầu mối cơ quan quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Tỉnh sẽ phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể của từng sở, ngành và địa phương liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn. Đặc biệt, thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai, thực hiện và nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Đó là, chậm nhất đến ngày 31/12/2024, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình, cá nhân phải được phân loại (khoản 7, Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường). Sau ngày 31/12/2024, hộ gia đình không thực hiện phân loại rác và không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt đúng yêu cầu thì bị phạt tiền theo quy định./.